Đăng nhập

Phần thưởng đăng nhập

  • Nhận Ngẫu Nhiên KNB & 3000 lá
  • Tân Lễ Bao x10
  • Cừu Vui Vẻ
  • Tân Nguyệt - Truyền Thuyết
  • Vé exp nhân vật (không khóa) x20
  • Vé exp nhân vật (không khóa) x20
  • Trứng Thương Thiết Galul
  • Đăng nhập

    Đăng nhập

    Trailer Game